Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) všechny relevantní informace o zpracování vašich osobních údajů, jako subjektu těchto osobních údajů v aplikaci Locus Map a souvisejících službách, včetně webové platformy (společně dále jen „aplikace“). Tyto zásady se však neuplatní pro platformy Locus Forum či Locus Helpdesk nabízené jako samostatné služby.

Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Asamm Software, s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Správce“ nebo „my“).

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit vám užití aplikace a souvisejících služeb, údržba a zlepšování funkcí aplikace, a také komunikace s vámi jako zákazníkem Správce.

Tyto údaje jsou nezbytné pro vytvoření vašeho uživatelského účtu, prostřednictvím kterého je vám umožněno využití některých funkcí aplikace. Aplikace dále umožňuje buď veřejné, a nebo privátní sdílení vaší zeměpisné pozice v reálném čase neurčitému okruhu dalších osob a dále uložení záznamu vaší předchozí trasy zaznamenané v aplikaci.

K profilování dochází pouze v rámci užívání funkce Locus Store (zlepšení obchodních nabídek na základě historie nákupů v Locus Store) a dále funkce Track Recording (např. pro výpočet kalorií spálených během sportovních výkonů).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Používáte-li aplikaci, shromažďujeme a zpracováváme některé nebo všechny následující údaje, které uvedete v registraci, které vzniknou v průběhu vašeho užívání aplikace nebo je do aplikace sami vložíte.

Povinné údaje nezbytné pro registraci prostřednictvím aplikace do vašeho uživatelského účtu jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa. Totéž platí i v případě registrace do aplikace prostřednictvím služeb třetích stran, sociální sítě, například Facebooku.

Aplikace je svou povahou mapovým a navigačním softwarem, proto využívá pro zaměření vaší polohy lokalizační údaje z vašeho mobilního zařízení.

Pokud využijete příslušné funkce aplikace, shromažďujeme údaje o vaší historii nákupů v aplikaci a způsobu používání aplikace, lokalizační údaje a historii vyhledávání, nebo v případě využití webové platformy aplikace také IP adresu nezbytnou pro komunikaci s vaším zařízením.

Nepovinné údaje, uvedené vámi při registraci, jsou pak profilová fotografie a označení vašeho koncového zařízení. Při využití příslušných funkcí pak můžete do aplikace nahrát i multimediální obsah obsahující například vaši fotografii na určitém místě.

Aplikace může volitelně zpracovávat i vaše biometrické údaje. Pro účely výpočtu dalších parametrů zaznamenané pohybové aktivity může uživatel do aplikace zadat například pohlaví, výšku, věk a váhu. S pomocí měření prostřednictvím vhodného koncového zařízení může aplikace dále měřit a zpracovávat srdeční tep, případně zóny srdečního tepu, laktátový práh, kadenci či teplotu. Rozsah těchto údajů se může měnit v závislosti na vývoji funkcí aplikace.

Aplikace využívá analytický software Firebase Analytics společnosti Google, který vyhodnocuje určité informace o zařízení a způsobu užívání aplikace uživatelem. Tyto jsou využívány výhradně pro analytické účely.

Pokud využíváte webovou platformu aplikace, ukládáme ve vašem zařízení tzv. cookies, obsahující technické informace nezbytné pro komunikaci, přihlášení do vašeho uživatelského účtu, případně obsahuje analytické údaje.

Pro využití některých funkcí (např. funkce související se službou Geocaching) je uživatel požádán o přihlášení ke službám třetích stran. Přihlášení probíhá přímo ve službě třetí strany a v takovém případě zpracujeme prostřednictvím aplikace pouze ověřovací identifikátor získaný z přihlašovacího procesu, příp. uživatelské jméno a profilovou fotografii z dané služby třetí strany za účelem jejich zobrazení v aplikaci.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich údajů?

Zpracování některých vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění licenční smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (dále jen „Smlouva“), zejména pro umožnění využití příslušných funkcí aplikace vámi. Takové zpracování je v souladu s článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Část vašich osobních údajů týkajících se analytických dat dále zpracováváme dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy na základě oprávněného zájmu Správce vylepšovat a udržovat aplikaci, nebo pro případnou ochranu majetkových práv po splnění Smlouvy a monetizaci aplikace prostřednictvím reklam.

Na základě výše uvedeného oprávněného zájmu Správce vám bude Správce příležitostně zasílat tzv. newsletter, aby vás informoval o novinkách v aplikaci.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

V případě údajů zpracovávaných z důvodu nezbytnosti plnění Smlouvy jsou tyto údaje zpracovávané nejdéle po dobu trvání Smlouvy, není-li níže uvedeno jinak. Základní identifikační údaje jsou dále zpracovávány po dobu tří let po ukončení Smlouvy, která odpovídá promlčecí lhůtě majetkových práv ze Smlouvy. Pro funkci sdílení vaší aktuální polohy pod názvem „Live Tracking“ zpracováváme vaše aktuální lokalizační údaje jen do okamžiku zavření aplikace, poté je bez zbytečného odkladu odstraníme.

Nepovinnou část údajů můžete kdykoliv změnit, například vymazáním vložené fotografie z aplikace. V takovém případě Správce ukončí zpracování těchto údajů nejpozději do okamžiku zániku pravidelně zálohovaných dat.

Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účely analytiky jsou zpracovávané pouze do okamžiku vytvoření statistických údajů, poté jsou automaticky odstraněny. Správce následně analyzuje pouze souhrnné, anonymizované údaje.

Cookies jsou ukládány po dobu 30 dnů po jejich uložení ve vašem zařízení.

Ostatní výše neuvedené údaje zpracováváme nejdéle do doby, než bude váš uživatelský účet smazán.

Komu vaše údaje předáváme?

Pokud Správce předává osobní údaje třetím osobám, je to za účelem plnění některého z účelů uvedených výše, typicky pro zpracovatele osobních údajů nebo jiné správce.Správce využívá pro další zpracování vašich osobních údajů služby třetích stran i mimo území Evropské unie, například společností Host Europe GmbH, DigitalOcean Inc., Google Inc. a Google Ireland Limited, poskytujících služby nezbytné pro provoz aplikace, hosting serveru, případně analytické služby a za výlučně tímto účelem jim potřebné osobní údaje předává.

Za účelem poskytování personalizovaných reklam prostřednictvím platformy Google AdSense v aplikaci mohou být některé vaše údaje poskytnuty třetím stranám jako samostatným správcům těchto údajů. Více informací o službě Google AdSense naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Pro přihlašování do vašeho uživatelského účtu v aplikaci a na webových stránkách Správce na adrese http://www.locusmap.app (dále jen „Stránky“)využívá Správce služby Firebase Authentication od společnosti Google Ireland Limited, která pro vaši identifikaci napříč různými službami Správce a třetích stran využívá unikátní identifikátor (ID token) obsahující vaše základní identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, emailovou adresu, IP adresu, a případnou profilovou fotografii. Pro tento účel uchováváme vaši IP adresu po dobu několika týdnů po přihlášení a ostatní uvedené údaje do doby, kdy bude váš uživatelský účet používaný v aplikaci zcela odstraněn, a poté po dobu 180 dnů v rámci dobíhající zálohy dat na našich serverech.

V případě, že máte v aplikaci nastavenou funkci hlášení incidentů, jsou vaše lokalizační údaje a případně biometrické údaje předávány kontaktním údajům, které v aplikaci určíte.

K předání údajů dochází také na základě vašeho souhlasu a pokynu, který nám udělujete využitím příslušné funkce sdílení vybraných údajů s třetími stranami. O této skutečnosti jste v aplikaci zřetelně informováni. Správce nenese odpovědnost za zpracování prováděné příjemcem těchto údajů, kterého si zvolíte, v důsledku absence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk ve smyslu GDPR je takové předání rizikové a nemusí poskytovat dostatečnou ochranu vašim osobním údajům. Pokud si zvolíte export vašich dat příjemci z třetí země mimo území Evropského hospodářského prostoru, budete požádání o výslovný souhlas před takovým předáním.

V případě sdílení trasy z vaší knihovny prostřednictvím Stránek, budete mít před jejím sdílením možnost volby, zda bude sdílená ve spojení s vašimi základními identifikačními údaji (jméno, příjmení, emailová adresa a případně vložená fotografie) či nikoliv. Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele.

Pokud se rozhodnete využít funkci aplikace Live Tracking pro sdílení vaší aktuální pozice do veřejné skupiny, bude vaše uživatelské jméno a aktuální geografická pozice veřejně zobrazována všem osobám přistupujícím na Stránky a v aplikaci Locus Map. Správce jednostranně neblokuje přístup na Stránky ze žádných zemí, včetně zemí mimo Evropskou Unii. Volbu mezi privátním a veřejným sdílením vaší aktuální pozice v reálném čase máte možnost nastavit přímo v aplikaci.

Sdílení jména a lokalizačních údajů v rámci funkce Live Tracking je prováděno pouze po aktivaci funkce Live Tracking v aplikaci a trvá do doby, než tuto funkci sami deaktivujete nebo na svém zařízení aplikaci ukončíte. Skutečnost, že funkci Live Tracking máte aktivovanou a sdílení vašeho jména a aktuální polohy v daný okamžik aktivně probíhá, vám aplikace indikuje zobrazením ikony rotujících šipek v systémové liště vašeho zařízení.

Jaká máte práva?

Dle GDPR máte právo:

  • požadovat od Správce přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR
  • na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR
  • na výmaz protiprávně zpracovávaných osobních údajů dle článku 17 GDPR
  • na omezení zpracování osobních údajů za podmínek uvedených v článku 18 GDPR
  • na přenositelnost osobních údajů dle článku 20 GDPR
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR

Správce vás tímto informuje, že k automatickému rozhodování na základě výše uvedených osobních údajů ve smyslu GDPR docházet nebude.

Máte rovněž právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně případného profilování, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vám náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování s tím souvisejícího.

Pokud zpracování vašich osobních údajů porušuje některé ustanovení GDPR, můžete se obrátit na Správce za účelem sjednání nápravy. Dále máte možnost obrátit se na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady může správce v případě potřeby průběžně aktualizovat. O aktualizacích těchto zásad vás budeme informovat zasláním zprávy na emailovou adresu, kterou uvedete při registraci vašeho uživatelského účtu v aplikaci nebo notifikacemi v rámci aplikace.

How to request to delete personal data?

You can request to delete all your personal data including your account and your library of tracks and user waypoints by sending such request to locus.map@asamm.com .

After you make a deletion request, we permanently and irreversibly delete your personal data from our systems. Data stored on your device will be deleted either by uninstalling the application or deleting Locus Map application working directory. Once deleted, your data, including your account, track or waypoints stored under the account cannot be reinstated.

Please note, that you can also delete individual data stored without deleting account such as tracks / waypoints or uploaded photos to LoPoints.

Arrow-up