Ustanovení licenční smlouvy s uživatelem aplikace

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (“EULA” nebo „smlouva“) představuje závazné právní ujednání mezi vámi a společností Asamm Software s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika (“Asamm”) ohledně užívání mobilní aplikace a souvisejících webových služeb poskytovaných společností Asamm pod označením Locus Map (dále jen „Softwarový Produkt“).

Zaškrtnutím příslušného políčka s odsouhlasením těchto EULA vyjadřujete svůj projev vůle vstoupit s Asamm do smluvního vztahu popsaného v tomto dokumentu, v jeho stávajícím a případně později aktualizovaném znění, a zavazujete se podmínky EULA bezvýhradně dodržovat. Současně tím prohlašujete, že jste starší 16 let a nejste omezen/a na svéprávnosti.

Udělení licence

Za podmínky uzavření této smlouvy a jejího dodržování Vám Asamm uděluje nevýhradní, osobní, časově omezenou, nepřevoditelnou a teritoriálně neomezenou licenci k užití Softwarového Produktu tak, jak jsou jeho funkce zamýšleny, a to výhradně pro vaše soukromé účely a za podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen „Licence“). Pro odstranění pochybností se sjednává, že Licence zahrnuje nejen užití jednotlivých funkcí Softwarového produktu v souladu s jejich zamýšleným funkčním účelem, ale i prezentaci Softwarového produktu např. formou recenzí. Softwarový Produkt nesmíte užívat jiným způsobem, než v rozsahu udělené Licence dle této Smlouvy.

Tato licence vám neuděluje žádná práva získat v budoucnu dostupné aktualizace, inovace či doplňky Softwarového Produktu. Pokud však takové aktualizace, inovace nebo doplňky Softwarového Produktu získáte, bude se jejich používání řídit touto smlouvou v jejich aktuálním znění, nebudou-li k aktualizacím, inovacím nebo doplňkům Softwarového Produktu přiloženy odlišné podmínky.

Omezení Licence

Pronajímání, půjčování, či jakýkoli jiný způsob distribuce Softwarového Produktu, jeho částí či zdrojového a strojového kódu je zakázán. Softwarový Produkt ani žádnou jeho část nesmíte kopírovat či pozměňovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, prolamovat jeho ochranu, prodávat, nebo se obdobným způsobem snažit získat jeho zdrojový kód, ani nikomu nedovolíte takové činnosti provádět. Licence neumožňuje udělovat podlicenci k užití Softwarového Produktu, a není převoditelná.

Cena Licence

Za poskytnutí Licence se zavazujete uhradit Asamm částku ve výši uvedené v aktuálním ceníku Asamm, která Vám bude před uzavřením smlouvy nebo zakoupení příslušné části doplňku pro Softwarový produkt sdělena vhodným způsobem. Není-li uvedeno výslovně jinak, takto uvedená cena nezahrnuje jakékoliv daně či poplatky, a tyto Vám budou ze strany Asamm účtovány, pokud to právní předpisy vyžadují.

Doplňky Softwarového produktu lze zakoupit i prostřednictvím platforem GooglePlay. V takovém případě vstupujete do samostatného smluvního vztahu se společností zajišťující danou platformu (např. Google Ireland Limited, případně Google Inc.).

Trvání Licence

Licence je časově omezena na dobu, která je uvedena v informacích poskytovaných Vám ze strany Asamm nebo jeho obchodních partnerů při zakoupení Licence a odvíjí se od Vámi zvolené varianty délky Licence. Není-li uvedeno v těchto informacích výslovně jinak, platí, že Licence se poskytuje na dobu jednoho (1) roku.

Vlastnictví

Autorská práva a jiná práva k předmětům duševního vlastnictví, průmyslová a/nebo majetková práva týkající se Softwarového Produktu, jsou vlastnictvím společnosti Asamm a/nebo jejích dodavatelů. Uzavřením této smlouvy nenabýváte k Softwaru jiná práva, než právo užití v rozsahu Licence za stanovených podmínek.

Důvěrnost

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Softwarový produkt byl společností Asamm vyvinut za cenu nemalých časových a finančních investic, a jako takový má důvěrný charakter a jsou obchodním tajemstvím společnosti Asamm a/nebo třetích stran. Zavazujete se k tomu, že Softwarový produkt budete užívat pouze v rozsahu a způsobem, který Licence výslovně umožňuje.

Licence k softwaru třetích stran

Softwarový Produktu využívá software dodaný třetími stranami, který se řídí jejich vlastními licenčními podmínkami. Bez ohledu na ustanovení o Licenci se použití některých materiálů třetích stran zakomponovaných v Software nebo používaných pro jeho podpůrné služby, může řídit jinými podmínkami a ustanoveními, než EULA. Tímto potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami všech třetích stran, které poskytují služby či části Software, jak jsou uvedeny v technickém popisu Software, a zavazujete se je dodržovat. Okamžikem zakoupení Licence k Softwarovému produktu dáváte Asamm pokyn se zahájením poskytování služeb souvisejících s využitím Softwarového produktu.

Omezená odpovědnost

a) BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWAROVÝ PRODUKT NEBYL VYVINUT K TOMU, ABY USPOKOJOVAL VAŠE INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY, A ŽE JE TEDY VAŠÍ POVINNOSTÍ ZAJISTIT, ABY VLASTNOSTI A FUNKCE SLUŽEB PLNILY VAŠE POŽADAVKY. ASAMM NERUČÍ ZA TO, ŽE BUDE SOFTWAROVÝ PRODUKT FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. ZEJMÉNA BYSTE SI MĚLI BÝT VĚDOMI SKUTEČNOSTI, ŽE PŘI POUŽITÍ SOFTWARE V NAVIGAČNÍM SYSTÉMU MOHOU NASTAT CHYBY VE VÝPOČTECH, NAPŘÍKLAD V DŮSLEDKU MÍSTNÍCH PODMÍNEK A/NEBO NEÚPLNÝCH DAT. ASAMM NERUČÍ ZA TO, ŽE SOFTWAROVÝ PRODUKT BUDE SCHOPEN SPOLUPRACOVAT S JAKÝMKOLI JINÝM SYSTÉMEM, ZAŘÍZENÍM NEBO VÝROBKEM (NAPŘ. SOFTWARE NEBO HARDWARE). b) SPOLEČNOST ASAMM A JEJÍ DODAVATELÉ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJÍ SOFTWAROVÝ PRODUKT “TAK, JAK JE, A SE VŠEMI CHYBAMI”. TOUTO SMLOUVOU JSME SE DOHODLI, ŽE VYLUČUJEME VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ASAMM VE VZTAHU K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, JAKOŽ I JAKÉKOLIV ZÁRUKY, A TO VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONEM ULOŽENÉ, ZEJMÉNA VČETNĚ VEŠKERÝCH (PŘÍPADNÝCH) MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, SPOLEHLIVOSTI NEBO DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ODPOVĚDÍ NEBO VÝSLEDKŮ, TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, A DÁLE POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ PODPORY ČI JINÝCH SLUŽEB, INFORMACÍ, SOFTWARE A SOUVISEJÍCÍHO OBSAHU, PROSTŘEDNICTVÍM SOFTVAROVÉHO PRODUKTU ČI JINAK NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. KROMĚ TOHO SE VE VZTAHU K SOFTWAROVÉMU PROODUKTU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKA POKOJNÉHO UŽÍVÁNÍ, POKOJNÉHO DRŽENÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. NENÍ-LI TAKOVÉ VYLOUČENÍ MOŽNÉ, PAK JSME SE DOHODLI, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ASAMM A VŠECH JEJÍCH DODAVATELŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ, BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA UŽITÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ASAMM SKUTEČNĚ ZAPLATILI. c) ASAMM UPOZORŇUJE NA SKUTEČNOST, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NESETE PLNOU A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PRAVIDEL A PŘEDPISŮ (NAPŘ. POUŽITÍ POVINNÝCH A/NEBO PŘIMĚŘENÝCH A VHODNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANNÝCH PROSTEDKŮ, VYVINUTÍ ŘÁDNÉ A OBECNĚ OČEKÁVANÉ PÉČE A POZORNOSTI V DANÉ SITUACI A MIMOŘÁDNÉ PÉČE A POZORNOSTI V DŮSLEDKU POUŽITÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTUB). TOUTO SMLOUVOU JSME SE DOHODLI, ŽE ODPOVĚDNOST ASAMM ZA JAKÉKOLI ŠKODY ČI NEMAJETKOVÉ ÚJMY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU JSOU VYLOUČENY. ASAMM ANI JEHO DODAVATELÉ NEBUDOU VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZODPOVÍDAT (ZE SMLOUVY, Z NEDBALOSTI ANI NIJAK JINAK); (I) ZA NEMOŽNOST POUŽÍVAT JAKÉKOLI ZAŘÍZENÍ TŘETÍ STRANY NEBO ZÍSKAT PŘÍSTUP K DATŮM, ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU PŘÍJMŮ NEBO OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ČI PODOBNÉ ZTRÁTY (BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ); NEBO (II) ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM PŘÍPADĚ, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT SOFTWAROVÝ PRODUKT, A TO I TEHDY, BYL-LI ASAMM NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNĚN.

Ukončení

Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva, je společnost Asamm oprávněna tuto smlouvu okamžitě ukončit, porušíte-li kterékoli z jejích ustanovení a podmínek. Ustanovení této smlouvy, jež na základě své povahy mají zůstat v platnosti i po jejím ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy. Asamm si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení nebo bez oznámení, bez náhrady přerušit poskytování aktualizací, inovací nebo doplňkových služeb, které vám poskytuje nebo k nimž máte přístup prostřednictvím užívání Softwarového produktu.

Společnost Asamm a další třetí strany, podílející se na zajištění vašeho přístupu ke službám (“Třetí strany”), neodpovídají za obsah internetových stránek nebo služeb třetích stran, za žádné odkazy uvedené na stránkách nebo ve službách třetích stran, ani za změny nebo aktualizace stránek nebo služeb třetích stran, které jsou doručovány prostřednictvím Softwarového produktu či jinak. Asamm (a případně jednotlivé Třetí strany) vám tyto odkazy i přístup na stránky a ke službám třetích stran poskytuje pouze pro vaše pohodlí a ze zařazení jakéhokoli odkazu nebo přístupu nevyplývá, že by došlo ke schválení stránek nebo Softwarových produktů třetí strany společností Asamm nebo Třetími stranami. Jakékoli využití takových odkazů nebo stránek třetích stran i způsob, jakým takové stránky třetích stran a odkazy používáte, budete provádět na svou odpovědnost a na své riziko.

Úplnost smlouvy

Tato smlouva (včetně jejích dodatků nebo změn, jež mohou být dodány spolu se Softwarovým produktem a veškerých případných dalších podmínek a ustanovení) představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Asamm, týkající se Softwarového produktu, a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ústní i písemná sdělení, návrhy nebo prohlášení ve vztahu k Softwarovému produktu či jakémukoli jinému předmětu, řešenému v této smlouvě. V rozsahu, v němž jsou některá ustanovení některých zásad společnosti Asamm v rozporu s ustanoveními této smlouvy, budou mít vyšší platnost ustanovení této smlouvy. Bude-li zjištěno, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné, nevymahatelné nebo v rozporu se zákonem, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Překlady

Rozhodné znění této smlouvy (EULA) představuje její česká verze. Veškeré překlady se poskytují pouze pro pohodlí a nejsou právně závazné.

Informace pro spotřebitele

Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce. Máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci se stížností v souvislosti s plněním dle této smlouvy nebo návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu s Asamm na adresu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací na adr.coi.cz

S ohledem na povahu Softwarového produktu nemáte právo na odstoupení od této smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku, spojené s dodáním Softwarového produktu, nesete sami.

Rozhodné právo

Tato smlouva a veškeré spory vznikající na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně případných mimosmluvních nároků nebo sporů) se budou řídit právním řádem České republiky. Vztahy upravené touto smlouvou se nebudou řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Veškeré spory vznikající na základě této smlouvy (včetně případných mimosmluvních nároků nebo sporů) budou řešit soudy v České republice, které budou mít výhradní jurisdikci nad všemi takovými spory. Místní příslušnost soudů se sjednává podle sídla Asamm.

Máte-li nějaké dotazy týkající se této smlouvy nebo pokud se chcete na společnost Asamm obrátit z jiného důvodu, navštivte prosím webové stránky společnost na adrese www.Asamm.com.

Arrow-up